การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี (วันสถาปนาคณะฯ)
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี (วันสถาปนาคณะฯ)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-028-02-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่จัดการประชุม 20 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ และศิษย์เก่า รวม 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศิษย์เก่านับเป็นผลผลิตของทางคณะฯ ที่มีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อน องค์กร ชุมชน และสังคม การส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีสมรรถนะที่พร้อมในการประกอบวิชาชีพ จึงเป็นพันธกิจที่ทางคณะควรดำเนินการ อีกทั้ง องค์ความรู้ทางสุขภาพมีการเปลี่บนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการให้ประกอบวิชาชีพจึงจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการให้เท่าทันความเปลี่บนแปลง การจัดการทบทวน หรือเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ ให้กับศิษย์เก่า จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างให้ศิษย์เก่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ องค์กร ชุมชน และสังคม ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนา/เพิ่มเติมทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพให้แก่ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
2. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
ใช้ฮอร์โมนในหญิงข้ามเพศอย่างไรให้ปลอดภัย, เภสัชกรไทยห่วงใยสิ่งแวดล้อม
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรีสัจจา เปาจีน โทร.055-963701