การประชุมวิชาการ
(Online)Common Cutaneous Fungal Infection for Pharmacist
ชื่อการประชุม (Online)Common Cutaneous Fungal Infection for Pharmacist
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-011-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 15 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน อาการเกี่ยวกับโรคผิวหนังเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นผิวหนังอักเสบ หรืออาการติดเชื้อที่ผิวหนัง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเลือกร้านยาเป็นด่านแรกในการรับการรักษา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ในกำจำแนกประเภทของโรคผิวหนัง และเลือกใช้ยาในการรักษาได้อย่างเหมาะสม สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผิวหนังเพื่อลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเกิดโรคในผิวหนังอื่นๆในอนาคต
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคผิวหนังและการจำแนกประเภทของโรคผิวหนัง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอาการติดเชื้อที่ชั้นผิวหนัง และแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ยารักษาโรคติดเชื้อที่ชั้นผิวหนัง
4 แนวทางการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพผิวหนังเพื่อลดความรุนแรงของโรค และป้องกันการเกิดโรคในผิวหนังอื่นๆในอนาคต
คำสำคัญ
โรคผิวหนัง,อาการติดเชื้อ,ลดความรุนแรงของโรค
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th