การประชุมวิชาการ
การอบรมพัฒนาความรู้เรื่องยาเคมีบำบัด สำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม การอบรมพัฒนาความรู้เรื่องยาเคมีบำบัด สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก กรมการแพทย์
รหัสกิจกรรม 3004-2-000-001-03-2567
สถานที่จัดการประชุม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
วันที่จัดการประชุม 06 -08 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นต่อระบบสาธารณสุขของทั่วโลก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษามะเร็งซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งการใช้เป็นการรักษาหลักหรือร่วมกับการรักษาวิธีอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ยาเคมีบำบัดเป็นยาที่มีอันตรายต่อเซลล์ มีช่วงการรักษาที่แคบ (narrow therapeutic) และมีการให้ยาที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงมีโอกาสในการเกิดปัญหาจากการใช้ยา (drug-related problem, DRP) ได้ง่าย โดยเฉพาะการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (adverse drug reaction) ที่สามารถเกิดได้แม้ว่าระดับยาอยู่ในช่วงการรักษา เภสัชกรจึงมีหน้าที่สำคัญในงานบริการเภสัชกรรม ซึ่งได้แก่ การเตรียมยาเคมีบำบัด หรือยาที่มีพิษต่อเซลล์ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญและอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานเภสัชกรรมโดยมีหน้าที่จัดหาเตรียมยาและเก็บรักษายาให้ได้คุณภาพ เพื่อผู้ป่วยเฉพาะราย และ นอกจากนี้เภสัชกรยังมีบทบาทในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยมุ่งที่จะให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้โดยยึดถือคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลักสำคัญ
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของบทบาทเภสัชกรดังกล่าวในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความชำนาญ ในการบริบาลทางเภสัชกรรมนอกเหนือจากหน้าที่ในการเตรียมยาเคมีบำบัดดังที่กล่าวมาในข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาความรู้เรื่องยาเคมีบำบัด สำหรับเภสัชกร โดยระยะเวลาการจัดอบรมทั้งหมด 3 วัน เพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้ให้บริการด้านยาเคมีบำบัดโรคมะเร็งของเภสัชกรให้มีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญ ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดได้ดีขึ้น และพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เภสัชกรพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาเคมีบำบัด ในการรักษาโรคมะเร็งมากขึ้น
2 เพื่อให้เภสัชกรเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย ขอบเขตของโรคมะเร็ง (Cancer Research) ตลอดจนการประเมินยาใหม่ที่จะถูกนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
3 เพื่อให้เภสัชกรได้ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องยาเคมีบำบัดและหลักในการบริหารยา มาช่วยในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ
ยาเคมีบำบัด โรคมะเร็ง การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง