การประชุมวิชาการ
บทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment)
ชื่อการประชุม บทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Roles of Pharmacist in Chemotherapy Treatment)
สถาบันหลัก กรมการแพทย์
รหัสกิจกรรม 3004-2-000-002-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแบงค็อก มิดทาวน์
วันที่จัดการประชุม 18 -21 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จำนวน ๔๐ คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการกับ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาโรคมะเร็ง มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในเรื่องของการบริหารจัดการสถานที่เตรียมยา การวิเคราะห์การใบสั่งยาเคมีบำบัด เทคนิคการผสมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยเบื้องต้นนั้น
กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้เห็นความสำคัญของการที่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จะได้พัฒนาความรู้ เทคนิค ในการทำงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้มีแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดจัดการประชุมวิชาการในภาคทฤษฎี ระยะเวลา ๓ วัน ศึกษาดูงาน ๑ วัน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงความรู้ด้านยาเคมีบำบัด การเตรียมยาและการดูแลผู้ป่วยหลังได้รับยา ทั้งในภาคทฤษฎีและได้รับการฝึกทักษะปฏิบัติจริงกับตู้เตรียมยา จนสามารถนำเอาสิ่งที่ได้กลับไปพัฒนางานคุณภาพของโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
๑ เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง มีองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา แบบแผนของยาเคมีบำบัด และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
๒ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงาน และความรู้เกี่ยวกับยาเคมีบำบัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๓ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นในการผสมยาเคมีบำบัด ฝึกเทคนิคและสร้างทักษะการผสมยาเคมีบำบัดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและปราศจากเชื้อ
คำสำคัญ
ยาเคมีบำบัด โรคมะเร็ง การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยมะเร็ง
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไล์ผ่าน google form