การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง “การดูแลปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง พร้อมอัพเดตความรู้อาหารทางการแพทย์”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด เรื่อง “การดูแลปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง พร้อมอัพเดตความรู้อาหารทางการแพทย์”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21 ชั้น C ห้องประชุมแกรนด์บอลลรูม
วันที่จัดการประชุม 19 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกรร้านยาไอแคร์ ฟาร์แมกซ์ ไวตามินคลับ ซุปเปอร์ดรัก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร (Full-time และ Part-time) ของบริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จำนวน 70 คน,เภสัชกรที่สนใจจำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ร้านยาเป็นหน่วยให้บริการด้านสุขภาพที่ใกล้ชิดกับประชาชน เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านยาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประกอบการประเมินความผิดปกติทางกายและทางจิตใจของผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการ และพิจารณาเลือกจ่ายยาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและการบริบาลผู้ป่วยในร้านยา
บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด จึงดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ขึ้นภายใต้หัวข้อ “การดูแลปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง พร้อมอัพเดตความรู้อาหารทางการแพทย์” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องโรค แนวทางการรักษา ในกลุ่มอาการผิวหนัง และหลักการเลือกใช้อาหารทางการแพทย์ โดยหวังว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ณ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้รับบริการในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อฟื้นฟูความรู้ และส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพของเภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เพิ่มความดูแลเอาใจใส่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นคนในชุมชนในบริเวณที่ร้านยาตั้งอยู่ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการและชุมชนเพิ่มขึ้น
เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติงานประจำร้านขายยา สามารถนำองค์ความรู้และทักษะต่างๆ จากโครงการฯ นี้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจการประเมินอาการวิทยาต่างๆ ที่พบ การพิจารณาเลือกจ่ายยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องกับลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้มารับบริการได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
1.ทางโทรศัพท์ 02-1572704 และหรือ 081-1138450 2.Facebook ที่ https://www.facebook.com/pharmaxshop 3.Line: @pharmax ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 1.เภสัชกรหญิง ภัทรวรรณ ศิริพงษ์วิไล (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด) โทร.095-954-5493 (Line ID) E-mail : pattarawans@healthleadgroup.com 2.เภสัชกรหญิง ศุธิดา แผ่นมณี (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด) โทร.063-371-9090 Email : suthida.p@icarehealthshop.com