การประชุมวิชาการ
ทิศทาง COVID – 19 ในอนาคต
ชื่อการประชุม ทิศทาง COVID – 19 ในอนาคต
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-002-02-2567
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
วันที่จัดการประชุม 29 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในการดำเนินการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพให้มีปริมาณเพียงพอ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านงานบริการโลหิต และงานบริการวิชาการด้านโลหิตวิทยา และเนื่องจากปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ไม่เว้นแต่ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในงานบริการโลหิต การเกิดโรคอุบัติใหม่ต่างๆ ซึ่งมีการจัดประชุมร่วมกันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การเดินทางไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานในประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานบริการโลหิตภายในประเทศให้มีความทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิวัฒนาการใหม่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิต เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและก่อประโยชน์สูงสุดต่องานบริการโลหิตของประเทศไทยต่อไป ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทาง COVID – 19 ในอนาคต”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบข้อมูล ข่าวสารด้านงานบริการโลหิต
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานบริการโลหิต
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานบริการโลหิตในหน่วยงานของตนเอง
คำสำคัญ
COVID – 19, งานบริการโลหิต
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนหน้างาน