การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30
สถาบันหลัก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
รหัสกิจกรรม 5001-2-000-003-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
วันที่จัดการประชุม 26 -29 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 21.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลักที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการงานบริการโลหิตของประเทศ โดยมีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตคุณภาพให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วทั้งประเทศ ในรูปแบบของโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่างๆ การได้มาซึ่งโลหิตแต่ละยูนิตนั้นจะต้องผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิต การตรวจคัดกรองโลหิต การปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตชนิดต่างๆ การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ การจ่ายโลหิต รวมทั้งขั้นตอนการขนส่งโลหิต ดังนั้น โลหิตทุกยูนิตที่จะนำไปรักษาผู้ป่วยจะต้องเป็นโลหิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด กระบวนการทั้งหมดจึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยังเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านการบริการ ด้านการบริหารจัดการทางวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนา รวมทั้งงานศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ในขณะเดียวกัน องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดนเฉพาะด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิต ด้านโลหิตวิทยา ได้มีการพัฒนามากขึ้นและต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิตจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการทางด้านงานบริการโลหิตเป้นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 โดยใช้ชื่อว่า “ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 30” (30th National Scientific Conference on Blood Transfusion Services : 30th NSBT) ซึ่งในการประชุมนั้นจัดให้มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มในเรื่องที่น่าสนใจ ทันสมัย และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสถาบันต่างๆ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมได้เชิญผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต ซึ่งได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งได้นำเสนอผลงาน oral presentation และ poster presentation ด้วย
วัตถุประสงค์
1. ได้รับความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตและโลหิตวิทยา
2. ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ
3. ได้เสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการโลหิต
4. เพื่อกระตุ้นให้มีการศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานบริการโลหิต
5. เพื่อติดตามนวัตกรรมการบริการโลหิตที่ทันสมัย
6. สามารถนำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ในงานบริการโลหิต
คำสำคัญ
งานบริการโลหิต การจัดหาโลหิต ธนาคารเลือด ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท