การประชุมวิชาการ
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเพื่อการเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างเภสัชกรผู้ให้บริการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ (Pharmacist specialized in providing smoking cessation services)
ชื่อการประชุม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกลเพื่อการเลิกบุหรี่ เพื่อสร้างเภสัชกรผู้ให้บริการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ (Pharmacist specialized in providing smoking cessation services)
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-002-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 27 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรผู้สนใจ จำนวน 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) คือ การบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ โดยเภสัชกรสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการไม่ได้เผชิญหน้ากันเหมือนการรับบริการทางเภสัชกรรมในรูปแบบปกติ การให้บริการด้วยรูปแบบ Telepharmacy นี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ป่วย หรือผู้รับบริการได้รับบริการจากเภสัชกรเสมือนรูปแบบปกติ หรืออาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่ารูปแบบปกติ อย่างไรก็ตามการนำ Telepharmacy มาใช้ยังเป็นรูปแบบใหม่สำหรับเภสัชกร ดังนั้นหากเภสัชกรเข้าใจ รู้จักกิจกรรม รู้จักการวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม รวมถึงสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับงานของตนเองได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาทางคลีนิกที่ดี หรือได้รับการบริการทางเภสัชกรรมที่พึงพอใจได้ นอกจากนี้ในการให้บริการเลิกบุหรี่เป็นบริการที่เภสัชกรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ หากมีการพัฒนาทักษะการให้บริการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการก็จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่มากขึ้น มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน ร่วมกับสภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกร ให้เป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพิ่มมาตรฐานในการบริการ Telepharmacy ที่ดี และสามารถให้บริการเลิกบุหรี่โดยใช้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเภสัชกรผู้ให้บริการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ (Pharmacist specialized in providing smoking cessation services)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรด้านการบริการเภสัชกรรมทางไกลโดยเน้นการให้บริการเลิกบุหรี่
คำสำคัญ
การให้บริการ , การเลิกบุหรี่ , การสร้างเสริมสุขภาพ , เภสัชกรรมทางไกล
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน https://forms.gle/qSeTFaq3Fg9qXDV47 ทางหน่วยงานจะส่งลิงค์ให้กับผุ้สมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนกลับทางอีเมล์ที่แจ้งไว้ ก่อนวันประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์