การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสําหรับเภสัชกรเรื่อง “Bilastine ยาแก้แพ้รุ่นใหม่และกลยุทธ์การจัดการอาการปวดในร้านยา”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพสําหรับเภสัชกรเรื่อง “Bilastine ยาแก้แพ้รุ่นใหม่และกลยุทธ์การจัดการอาการปวดในร้านยา”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-02-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
วันที่จัดการประชุม 10 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
โรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบ เป็นกลุ่มอาการที่มักพบบ่อยในร้านยา ในการจัดการโรคให้มีประสิทธิภาพ
เภสัชกรร้านยาจําเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการประเมินความรุนแรงของโรคภูมิแพ้ และอาการปวด
อักเสบ การเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับคนไข้ ทั้งกลุ่มคนไข้ทั่วไป และกลุ่มคนไข้ที่มีสภาพร่างกายเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยตับ/ ไต บกพร่อง ดังนั้นการจัดประชุมวิชาการนี้จะมีส่วนช่วยให้เภสัชกรร้านยาได้ทบทวน และอัพเดทความรู้
เกี่ยวกับการรักษาโรคภูมิแพ้ และอาการปวดอักเสบให้ทันสมัย และดูแลคนไข้ในร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพิ่มพูนความรู้ทางด้านการประเมินความรุนแรงของอาการภูมิแพ้และเลือกใช้ยาต้านฮีสตามีนให้เหมาะสม
กับคนไข้
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs และเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชี
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ( โอสถศาลา ) E-mail : osotsala@pharm.chula.ac.th โทร : 02-218-8428 เภสัชกรผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย จํานวน 100 คน