การประชุมวิชาการ
Stepwise approach in Allergic Rhinitis and Urticaria
ชื่อการประชุม Stepwise approach in Allergic Rhinitis and Urticaria
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-003-02-2567
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 28 ก.พ. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะภูมิแพ้ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองที่มีประชากรมาก ซึ่งส่วนใหญ่มักมีอาการแสดงปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจและผิวหนัง ดังนั้นบุคคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับโรคนี้ และแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้
คำสำคัญ
allergic rhinitis urticaria
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์