การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการแผนกโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 1 “Appropriate Use of Antimicrobial Agents: A Syndromic Approach”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการแผนกโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 1 “Appropriate Use of Antimicrobial Agents: A Syndromic Approach”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-015-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ อายุรแพทย์เฉพาะสาขา เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการรักษาโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากรโลก แพทย์ในเวชปฏิบัติควรต้องมีความรู้ทั้งทางพื้นฐานอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและความรู้ที่ทันสมัยในแง่ของการวิเคราะห์โรค การใช้ยาและการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่างๆ ทั้งนี้เพราะในทศวรรษที่ผ่านมามีความก้าวหน้าทางการแพทย์ไปอย่างมากจนการศึกษาด้วยตนเองไม่สามารถครอบคลุมความรู้อันหลากหลายได้ทั้งหมด การศึกษาต่อเนื่องโดยเฉพาะการอบรม ถือว่าเป็นวิธีการที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ แผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จึงได้วางแผนดำเนินกิจกรรมการประชุมวิชาการแผนกโรคติดเชื้อ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการการจัดงานเล็งเห็นความต้องการของแพทย์ในเวชปฏิบัติ จึงใช้นโยบายที่เหมาะสมถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมประชุม และใช้การถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งแม้จะถือเป็นหลักอย่างหนึ่งในการเรียนการสอน แต่การจะนำไปใช้ได้จริงผู้เข้ารับการอบรมควรต้องได้มีส่วนร่วมในการซักถามหรือการลงมือปฏิบัติ
ทางคณะผู้จัดงานได้เลือกวันจัดงานระหว่างวันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 ในรูปแบบการจัดประชุมในห้องประชุม (On-site) สำหรับเนื้อหาของการจัดงานจะเป็นการจัดประชุมวิชาการโดยใช้คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภายในแผนกโรคติดเชื้อ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหัวข้อเรื่องจะครอบคลุมโรคในประเด็นการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ ในโรคติดเชื้อต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อให้แก่ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ อายุรแพทย์เฉพาะสาขา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และแพทย์ในแขนงสาขาอื่น ๆ
2.เพื่อสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการทดลองลงมือปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอายุรแพทย์ในสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างสาขา
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอายุรแพทย์ในสถาบัน ต่างสถาบัน และต่างสาขา อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ส่วนรวม
คำสำคัญ