การประชุมวิชาการ
โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
ชื่อการประชุม โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-016-04-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง ศร.1201 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
วันที่จัดการประชุม 27 -28 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรคและลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านหลักเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) ซึ่งทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาในทางเภสัชกรรมได้แม่นยำมากขึ้น ความรู้ด้านหลักเภสัชพันธุศาสตร์จะนำลักษณะทางพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละรายมาวิเคราะห์แล้วนำผลวิเคราะห์นั้นมาปรับขนาดยาให้เหมาะสม รวมถึงข้อมูลดังกล่าวสามารถเลือกใช้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยไม่เกิดการแพ้ยา อาการไม่พึงประสงค์และอันตรกิริยาระหว่างยาที่ใช้ในผู้ป่วยได้ นอกจากนี้องค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งทำให้เข้าใจในการนำเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้พัฒนางานเภสัชกรรมอีกด้วย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในด้านการใช้ยาจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจตลอดจนประสบการณ์เพื่อรองรับบริบทและลักษณะการปฏิบัติงาน อ้างถึงประกาศเภสัชกรรมที่ 30/2566 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบหลักสูตรอบรมเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งให้เภสัชกรมีความรู้พื้นฐานสำคัญของเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสันฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์ของยา
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อมูล คำปรึกษาด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการรักษา
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์และส่งเสริมการเข้ารับบริการการตรวจทางเภสัชพันธุศาสตร์ พร้อมทั้งให้ข้อมูลหน่วยงานบริการที่รับบริการตรวจได้

คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ https://pharmacy.su.ac.th/dis/training/