การประชุมวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Clinical Trial Management and Monitoring Master Class 2024
ชื่อการประชุม โครงการบริการวิชาการ เรื่อง Clinical Trial Management and Monitoring Master Class 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-05-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันที่จัดการประชุม 23 -24 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การวิจัยทางคลินิกเป็นการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา ผลิตภัณฑ์อาหาร และสมุนไพร ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยในมุนษย์ภายหลังจากที่ผ่านการทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนายาผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร ปัจจุบันพบว่ามีการลงทุนในการทำวิจัยทางคลินิกและจำนวนการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ส่งผลให้มีความต้องการของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยทางคลินิกที่มากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะกระบวนการในการจัดการ การติดตาม ประเมินผลการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice: GCP) และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามแนวปฏิบัติของ International Conference on Harmonization (ICH) หรือ ICH GCP ในการรับประกันสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการศึกษาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการวิจัย...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางคลินิกให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางคลินิกในเชิงลึก ตลอดจนขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางคลินิก
2. เพื่อสร้างความตะหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรฐาน ICH GCP ในการคุ้มครองสิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการศึกษาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการวิจัย
3. เพื่อเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จากกรณีศึกษา สามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมในการบริหารจัดการ การติดตามการวิจัยทางคลินิกในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยทางคลินิก การพัฒนายา ผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร
คำสำคัญ
การวิจัยทางคลินิก
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ https://w2.med.cmu.ac.th/cr-fah/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C/