การประชุมวิชาการ
โครงการการประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ความก้าวหน้าด้านสมุนไพรชะลอวัยป้องกันโรคเรื้อรัง Recent trends in Anti-Ageing and Preventive Herbal Medicines
ชื่อการประชุม โครงการการประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ความก้าวหน้าด้านสมุนไพรชะลอวัยป้องกันโรคเรื้อรัง Recent trends in Anti-Ageing and Preventive Herbal Medicines
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-025-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล “เวชศาสตร์ชะลอวัย” หรือ“Anti – Aging medicine” เป็นศาสตร์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพจากภายในเพื่อป้องกันความเสื่อมหรือความชราที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายโดยรวมหรือสุขภาพผิว ในปัจจุบันมีการเติบโตของบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัยอย่างมาก เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ที่มักได้รับคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย จึงเห็นความสำคัญของการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรมีความเข้าใจและรู้เท่าทันถึงความก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่ในระยะหลังมีการวิจัยถึงประสิทธิผลในการป้องกันโรคเรื้อรังอย่างกว้างขวาง และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยในงานบริการเภสัชกรรมอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาสมแก่ผู้ป่วยและผู้บริโภคได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการใช้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพเพื่อการชะลอวัย
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพเพื่อการชะลอวัยและการให้บริการเภสัชกรรม
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทเภสัชกรในการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการชะลอวัย
คำสำคัญ
วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ
วิธีสมัครการประชุม
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 591 9992 กด 7 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย