การประชุมวิชาการ
(Online)“Calcium and Vitamin D Supplements on Bone Health Benefits, Risks and Current Recommendation”
ชื่อการประชุม (Online)“Calcium and Vitamin D Supplements on Bone Health Benefits, Risks and Current Recommendation”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-012-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 16 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันโรคกระดูกและข้อ หรือภาวะกระดูกเสื่อม เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้น ในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ รวมถึงวัยผู้ใหญ่ซึ่งได้รับสิ่งกระตุ้นจากการรับประทานอาหารางประเภทและพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งการรักษาโรคกระดูกและข้อ หรือภาวะกระดูกเสื่อม ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและแนวทางการรักษา รวมถึงการป้องกันการเกิด โดยเภสัชกรต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัยที่จะสามารถแนะนำยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับผู้ที่มาใช้บริการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของกระดูก และโรคที่เกี่ยวข้อง
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับ แนวทางการรักษาโรคกระดูกและข้อ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของอาหารเสริมที่มีต่อการรักษาและสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคลเซียม และวิตามินดี 3
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th