การประชุมวิชาการ
(Online)Functional GI Disordars: GERD and Dyspepsia
ชื่อการประชุม (Online)Functional GI Disordars: GERD and Dyspepsia
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-013-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผุ้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัย เป็นธรรมและสมเหตุผลจากการใช้ยา และบริการด้านสุขภาพ เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกาาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเองและให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร(Functional GI Disorders) เป็นภาวะที่สามารถพบได้บ่อย เกิดขึ้นกับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนวัยทำงานซึ่งมักใช้ชีวิตเร่งรีบ ขาดการออกกำลังกายและมีภาวะเครียดสูง โรคความผิดปกติของการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ไม่ใช่โรคที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่อาจก็ให้เกิดการรบกวนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากมักมีอาการเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ