การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 2566 (ครั้งที่ 56) Theme : "Cardiovascular Horizons : Envisioning a Heart-Healthy Future for Thailand 2024"
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย 2566 (ครั้งที่ 56) Theme : "Cardiovascular Horizons : Envisioning a Heart-Healthy Future for Thailand 2024"
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-014-03-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเชอราตัน หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่จัดการประชุม 22 -24 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย พยาบาล, เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว เช่นอาหารการกิน การขาดการออกกาลังกาย การมีโรคอื่นควบด้วยเช่นความดัน เบาหวาน ไต และสุดท้ายจนทำให้ถึงภาวะของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในชนิดต่าง ๆ ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงได้ตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะในแทบทุกจะโรงพยาบาลในทุกวันนี้จะมีผู้ป่วยโรคหัวใจถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างมาก และผู้ที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้แล้ว นอกจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และบุคคลที่จะต้องช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งคือพยาบาลโรคหัวใจ เภสัชกรรมที่ต้องรู้เรื่องยาโรคหัวใจ ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับพยาบาล และเภสัชกร ขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ให้พยาบาล และเภสัชกรสามารถนำไปดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริมความรู้ตลอดจนทักษะให้กับพยาบาล เภสัชกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้พยาบาล และเภสัชกร เข้าใจหลักการ ในการบำบัด รักษาผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3. พยาบาล และเภสัชกร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อ คุณณัฐรดา ณัฐภัคจิดาภา สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซอยศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (รายละเอียดในใบสมัคร) อัตราค่าลงทะเบียน : 2,000 -3,000 บาท