การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-009-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่จัดการประชุม 04 -05 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในพื้นที่ของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้จังหวัดสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ร้านขายยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชาและกัญชง ซึ่งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในภาพรวมของจังหวัดและระดับประเทศ นั้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนางานและนวัตกรรมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
คำสำคัญ
การพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ