การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่ ครั้งที่ 22
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-06-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และแบบ online ผ่านระบบ WebEx
วันที่จัดการประชุม 06 -07 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร แพทย์ และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาการสาขาเภสัชวิทยาในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนขึ้น ทำให้เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมียาชนิดใหม่ ได้รับการขึ้นทะเบียนและนำมาใช้ในทางการแพทย์มากมาย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขจะต้องเข้าใจเภสัชวิทยาของยาเหล่านี้เพื่อนำความรู้มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ทันสมัยแก่ผู้เข้าอบรมอย่างสม่ำเสมอ โดยในการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาใหม่ ได้แก่ เภสัชวิทยาของยาใหม่สำหรับรักษาโรคเบาหวานและโรคหัวใจล้มเหลว เภสัชวิทยาและแนวทางการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนสำหรับการคุมกำเนิดชนิดใหม่ เภสัชวิทยาของกลุ่มยาชนิดใหม่ที่ใช้รักษาโรคในทางเดินอาหาร การแพทย์แม่นยำสำหรับยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในระบบประสาทส่วนกลางชนิดใหม่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรได้ทบทวนความรู้ทางเภสัชวิทยาของกลุ่มยาที่ใช้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัย
2. ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำการใช้ยาแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยได้มีองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาที่ก้าวหน้า ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ยาอย่างเหมาะสม
3. เพื่อเป็นการบริการวิชาการหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจากสภาเภสัชกรรมแก่เภสัชกร
คำสำคัญ
เภสัชวิทยาของยาใหม่
วิธีสมัครการประชุม
การลงทะเบียน ลงทะเบียน ภายในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 1. ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท (on-site) โดยการลงทะเบียนจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 13.25 หน่วยกิต เมื่อมีการ scan ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเข้าร่วมงาน (วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย) หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนครอบคลุม สไลด์ประกอบการบรรยาย (download ผ่าน QR code) กระเป๋าใส่เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2. ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (on-line) โดยการลงทะเบียนจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 13.25 หน่วยกิต เมื่อมีการ check in เข้าระบบก่อนเริ่มการบรรยายรับฟังการบรรยายจนจบการประชุม เฉพาะในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 และทำข้อสอบผ่านระบบ online ส่งภายในเวลา 24 ชั่วโมง หลังการประชุมเสร็จในแต่ละวัน สิทธิพิเศษ ผู้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้ารับฟังการบรรยายซ้ำ ผ่าน VDO rerun โดยกรอก E-mail และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียนได้ (หมายเหตุ: การฟังบรรยายซ้ำไม่สามารถนำมาคิดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน การสมัครและการชำระเงิน ทำได้ 2 วิธี • สมัครด้วยตนเองพร้อมชำระเป็นเงินสด ที่หน่วยการเงิน ชั้น 1 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ • สมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan ใบ pay in โอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-456398-9 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการเภสัชวิทยา หรือ ส่ง email ใบนำฝากของธนาคาร (pay in หรือสลิป ATM) ที่ pichachapa.saw@mahidol.ac.th ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยจัดกิจกรรมวิชาการ ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-3543517 หรือ ภาควิชาเภสัชวิทยา ที่โทรศัพท์ 02-6448700