การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ The Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center EID Conference 2024
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ The Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center EID Conference 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-019-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมเลขที่ 1209 ชั้น 12 โซนเอ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่จัดการประชุม 19 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในโรงพยาบาล,อาจารย์,เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปัญหาโรคติดเชื้อยังเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งโรคที่เป็นปัญหาอยู่และโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น ไวรัสอีโบลา, ไวรัสเมอร์ส, โรคซาร์ส, ไข่หวัดนก, ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 (COVID-19), ฝีดาษลอง M pox เป็นต้น การวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำและรับการรักษาอย่างทันท่วงที
มีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดี ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิกได้เล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ดังกล่าวที่ยังดำรงอยู่ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยและมีความเข้าใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่รวมทั้งสร้างแนวทางการป้องกันโรคให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ก่อตั้งศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมการในเชิงตั้งรับการระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ การปฏิบัติงานเชิงคลินิกหรือการใหม่บริการผู้ป่วยด้วยสถานที่ที่มีความพร้อมทางด้านกายภาพ และมีศักยภาพในการให้บริการแบบระบบ One Stop Service มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการปฏิบัติงานที่ทันสมัย พร้อมใช้
เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู้ผู้ป่วยโรคอื่น ๆและบุคลากรในโรงพยาบาลที่มีความเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่สำคัญของประเทศไทยและของทั่วโลก
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่รวดเร็วถูกต้อง และแม่นยำ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยในด้านการรักษาโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่สำคัญของประเทศไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยด้านการควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในโรงพยาบาลและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติต่อไป
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.พญ.ปัทมา ต.วรพานิช 02-256-4000 ต่อ 5135