การประชุมวิชาการ
Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม Pharmacogenomics and Precision Medicine for Community Pharmacist ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-012-03-2567
สถานที่จัดการประชุม zoom webinar
วันที่จัดการประชุม 31 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนฯ และ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยความก้าวหน้าขององค์ความรู้ความสัมพันธ์ระหว่างโรค อาการหรือการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆกับลักษณะทางพันธุกรรม ทำให้เกิดองค์ความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์ (pharmacogenomics) ซึ่งทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษาและใช้ยาแตกต่างกัน ขึ้นกับพันธุกรรมของผู้ป่วย ผู้รับบริการแต่ละบุคคล อีกทั้งองค์ความรู้ดังกล่าวยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการวางแผนการรักษาและการใช้ยาได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อการรักษาแม่นยำมากยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับหลักเภสัชพันธุศาสตร์จะทำให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้คำแนะนำ ให้การดูแลผู้ป่วย ผู้รับบริการในร้านยาในการเลือกผลิตภัณฑ์ หรือเลือกใช้ยาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสเกิดอาการแพ้หรืออาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือยา รวมถึงสามารถแนะนำผู้ป่วย ผู้รับบริการในการแปลผลพันธุกรรมเบื้องต้น ส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในการตรวจพันธุกรรมเพิ่มเติมในสถานบริการระดับสูงต่อไปได้ นอกจากนี้อาจนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเกี่ยวกับการวิจัยทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในร้านยา เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมชุมชนได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนเข้าใจหลักการและความรู้พื้นฐานสําคัญของเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรมชุมชน
2. เพื่อให้เภสัชกรมชุมชนสามารถแนะนําผลการตรวจทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์เบื้องต้น
3. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเภสัชพันธุศาสตร์และการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้
คำสำคัญ
เภสัชพันธุศาสตร์ เภสัชกรรมชุมชน พันธุกรรม