การประชุมวิชาการ
โครงการ Short Course Training Workshop เรื่อง Forecasting and Inventory Management for Pharmacists
ชื่อการประชุม โครงการ Short Course Training Workshop เรื่อง Forecasting and Inventory Management for Pharmacists
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-018-05-2567
สถานที่จัดการประชุม Grand Richmond Hotel จังหวัดนนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรจากโรงพยาบาลต่าง ๆ บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษา จำนวน 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ศูนย์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพนานานาชาติ เป็นศูนย์รวมด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบโซ่ความเย็นวัคซีนและยา โซ่อุปทานการสร้างภูมิคุ้มกันระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และโลจิสติกส์การบริการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ด้านงานบริการวิชาการ รวมถึงพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการด้านวิชาโลจิสติกส์การดูแลสุขภาพ

ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพนานานาชาติ ได้จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโลจิสติกส์และบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรองรับการโอน รพ.สต. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทราบถึงความต้องการให้การพัฒนาความรู้ทางวิชาการของบุคลากรด้านโลจิสติกส์สุขภาพโดยเฉพาะเภสัชกรที่ปฏิบัติการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านบริการวิชาการเกี่ยวกับโลจิสติกส์เป็นการพัฒนากำลังพลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพของประเทศไทย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิขาการกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ
คำสำคัญ
โลจิสติกส์ โซ่อุปทานสุขภาพ