การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง UBU Pharmacotherapy series 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-017-08-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชะานี (รูปแบบ Online)
วันที่จัดการประชุม 29 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันโรค ยารักษาโรค และแนวทางการรักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (รวมถึงเภสัชกร) ที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย จำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้เหล่านี้ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์โรคและแนวทางการรักษาโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้จัดโครงการประชุมวิชาการUBU Pharmacotherapy series 2024 ขึ้น เพื่อให้สำหรับเภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการในการนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชนผู้ใช้ยาต่อไป โครงการประชุมวิชาการ UBU Pharmacotherapy series 2024 นี้ ได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2566 และจัดต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จึงคาดว่าโครงการประชุมวิชาการที่จะจัดในปีงบประมาณ 2567 นี้ซึ่งจะเป็นครั้งที่ 2 จะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากเช่นทุกปีที่ผ่านมาและสามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และะเป้าหมายที่วางไว้
วัตถุประสงค์
1)พัฒนาความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ ในการค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ติดตาม และป้องกันปัญหาจากการใช้ยา เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสม ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยและประชาชน
2)เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางสาธารณสุขให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เป็นปัจจุบัน
3)เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานระหว่างเภสัชกร/บุคลากรทางสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการ
คำสำคัญ
UBU Pharmacotherapy series