การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านยาด้วยเครื่องมือคุณภาพที่โดนใจ
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านยาด้วยเครื่องมือคุณภาพที่โดนใจ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-029-03-2567
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดพิษณุโลกทั้งภาครัฐและเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหลายโรงพยาบาลของภาครัฐ ต่างปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องระบบยา ซึ่งมาตรฐานเภสัชกรรมโรงพยาบาลได้กำหนดหัวข้อสำคัญไว้หลายเรื่อง เช่น การนำองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรด้านยา การให้บริการทางเภสัชกรรม การบริบาลทางเภสัชกรรม เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม และการผลิตยา โดยภายใต้หัวข้อเหล่านี้ ยังมีเรื่องของความเสี่ยงซึ่งเป็นหัวใจหลักของความปลอดภัย การเรียนรู้เครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะค้นหา ดักจับความเสี่ยงรวมถึงการทำบัญชีความเสี่ยงแล้ว การเกิดปัญหาที่มิอาจป้องกันได้ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลกจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญที่เภสัชกรควรมีเครื่องมือคุณภาพที่นำไปใช้ โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือคุณภาพมาก่อน เช่น เครื่องมือค้นหาและดักจับความเสี่ยง เครื่องมือการทำ RCA ซึ่งเภสัชกรที่เข้าร่วมประชุมในระดับจังหวัดจะช่วยให้เกิดการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อความปลอดภัยในผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบยา
2.เพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาระบบยาและการบริหารความเสี่ยงในด้านเครือข่าย
คำสำคัญ
เครื่องมือคุณภาพ Quality Tool, Root Couse Analysis, Medication Risk Management
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โทร. 0-5527-0300 ต่อ 21501 ผู้ประสานงาน ภก.อภิสิทธิ เทียนชัยโรจน์ เบอร์มือถือ 081-374-425-4