การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-017-04-2567
สถานที่จัดการประชุม สถาบันประสาทวิทยา และผ่านระบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 04 -05 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคหลอดลือดสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เป็นสาเหตุของการสูญเสียสุขภาวะอันดับ 2 ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราตายโรคหลอดเลือดสมอง เท่ากับ 48.7 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของอัตราตรายโรคเรื้อรัง และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ
การพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองทั้ง Stroke Unit และ Stroke Fast Tract รวมทั้งการให้ยาต้านเกล็ดเลือดใน 48 ชม. ล้วนเป็นการรักษามาตรฐานของทุกการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แต่การที่จะให้มีมาตรฐานในข้างต้นในโรงพยาบาลขนาด A, S, M1 ในทุกเขต จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกสาขาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารข้างต้น
สถาบันประสาทวิทยา จึงจัดทำโครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น เพื่อให้โรงพยาบาลเครือข่ายสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและสามารถจัดตั้งหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้อย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีเครือข่ายสถาพยาบาลด้านโรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง สร้างความตระหนักรู้ และเตือนภัยสุขภาพแก่ประชาชน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานพยาบาลด้นโรคหลอดเลือดสมอง และพัฒนาศักยภาพให้สามารถจัดตั้งหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รวมทั้งสามารถยกระดับการบริการเป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข
4. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้สามารถเทียบเคียงตัวชี้วัดภายในประเทศ
5. เพื่อลดอัตราการตายและความพิการในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ลดภาระด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม รับเฉพาะเภสัชกรเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) สอบถามข้อมูล : ภญ.ธนวดี ช.สรพงษ์, ภญ.กรรณิการ์ แจ่มศักดิ์ โทร. 02-306-9899 ต่อ 2428