การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj Pharmacy Conference 2024 (SiPC 2024) “The Ascendant Leadership in Hospital Pharmacy”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj Pharmacy Conference 2024 (SiPC 2024) “The Ascendant Leadership in Hospital Pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-019-08-2567
สถานที่จัดการประชุม อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 14 -16 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช มีพันธกิจหลักในการให้บริการด้านเภสัชกรรมด้วยมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล และเป็นแหล่งฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม และเภสัชปฏิบัติพื้นฐาน ฝ่ายเภสัชกรรม มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านเภสัชกรรมแบบ Best Health Value ที่มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าทางการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นผู้นำด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ดังนั้นในปี 2567 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช จึงมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการทางเภสัชกรรมขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเภสัชปฏิบัติ การบริบาลทางเภสัชกรรมทั้งพื้นฐานและขั้นสูง ให้แก่เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการศึกษาดูงานในหัวข้อต่างๆ ตามปัญหาที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมในครั้งนี้
ขอเชิญเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Siriraj Pharmacy Conference 2024 (SiPC 2024) “The Ascendant Leadership in Hospital Pharmacy” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00-15.45 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (คะแนน CPE อยู่ระหว่างการดำเนินการ)
ท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย นอกจากนั้นแล้วยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และการศึกษาดูงานในหัวข้อต่างๆ ตามปัญหาที่พบได้บ่อยในการดูแลผู้ป่วย
ติดตามข่าวสารงานประชุมผ่านทาง facebook ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
*** Mark Your Calendar !!! ห้ามพลาด หนึ่งปีมีครั้งเดียว ***
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมที่ทันสมัย และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
2. เพื่อพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ไม่มีค่าลงทะเบียน