การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ระดับพื้นที่ ปี 2567 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ระดับพื้นที่ ปี 2567 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-020-04-2567
สถานที่จัดการประชุม ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
วันที่จัดการประชุม 09 เม.ย. 2567 - 25 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 49.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ด้วยประเทศไทยมีเป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573 โดยการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ
ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ มาตรการที่สำคัญ คือ การเร่งรัดให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้เข้าถึงบริการดูแลรักษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ให้กับบุคลกรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพและมีการเชี่ยวชาญในการบริการดูแลรักษาเอชไอวี โดยจัดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ECHO ที่มีหลักในการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ไปสู่บุคล แทนการเคลื่อนย้ายบุคคลไปหาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้เชี่ยวชาญ ได้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพบริการดูแลรักษาด้านเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ในปี 2567 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ระดับพื้นที่ ปี 2567 ในพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 7 แห่ง เพื่อขยายการดำเนินงานโดยขยายในพื้นที่ต้นแบบใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดต้นแบบเดิม 4 แห่ง ให้สามารถขยายการดำเนินงานจังหวัดใหม่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติที่มีขีดความสามารถในด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการด้านเอชไอวีให้มีการจัดบริการด้านเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและยั่งยืน ที่ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย 95-95-95 ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเอชไอวี และโรคร่วมต่าง ๆ ได้แก่ วัณโรค โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี ด้วยโปรแกรม ECHO ในระดับพื้นที่
คำสำคัญ
กิจกรรม ECHO, ชุมชนนักปฏิบัติด้านเอชไอวี
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ นางสาวศิวนันท์ มาแจ้ง หน่วยงาน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 02 590 3211 อีเมล machaengsivanun@gmail.com