การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายผู้ให้การรักษาโรคเบาหวานในจังหวัดชลบุรี
ชื่อการประชุม โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายผู้ให้การรักษาโรคเบาหวานในจังหวัดชลบุรี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-001-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ตึกเฉลิมราชสมบัติ ชั้น 9 โรงพยาบาลชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 -12 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงบุคลากร ทางการแพทย์อื่น ๆ ที่ให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่างๆ ภายในจังหวัดชลบุรี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจสุขภาพประชาชนในประเทศไทยพบว่า ปี พ.ศ. 2534 และปี พ.ศ. 2557 คนไทยเป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 8.9% ตามลำดับ ร่วมกับองค์ความรู้ในการดูแลรักษผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นำไปสู่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้นเรื่ีอย ๆ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงควรมีการฟื้นฟูความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวทางการรักษาใหม่ๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยในการได้รับการรักษาตามมาตรฐานในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชนในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการต่อไป
อนึ่ง ในฐานะที่โรงพยาบาลชลบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐประจำจังหวัด จึงมีพันธกิจในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดโครงการนี้เป็นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาประชากรในจังหวัดชลบุรีที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งอาจเข้ารับการรักษาในทุกโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนในอำเภอต่าง ๆ โรงพยาบาลของรัฐหรือกึ่งรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง โรงพยาบาลเอกชนจังหวัดชลบุรี ซึ่งกระบนการรักษาผู้ป่วยเบาหวานควรจะมีความต่อเนื่องในกรณีที่ผู้ป่วยมีการย้ายโรงพยาบาลที่รับการรักษา การจัดอบรมและสร้างเครือข่ายของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษาเบาหวานระหว่าง
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี จะเป็นการพัฒนากระบวนการให้การบริบาลผู้ป่วยในระยะยาวของจังหวัด
ชลบุรี โดยจะนำไปสู่การสื่อสารส่งต่อข้อมูลการรักษาหรือการบริหารจัดการทรัพยากรในการให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมในอนาคต
กลุ่มงานอายุรกรรม ร่วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรีจึงร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯจัดให้มี “โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายผู้ให้การรักษาโรคเบาหวานในจังหวัดชลบุรี” ขึ้น ซึ่งเป็นการจัดอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการให้บริการกับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางด้านการแพทย์และการพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวาน อันจะนํามาซึ่งแนวคิดและแนวทางเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการรักษาผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดชลบุรีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดชลบุรี มีความรู้ความสามารถในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคเบาหวานได้อย่างเหมาะสม และสามารถแนะนําการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูง
กว่าในเครือข่ายในรายที่มีข้อบ่งชี้
2. ทีมสหสาขาวิชาชีพผู้ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลชลบุรี สามารถจัดตั้งและพัฒนา
เครือข่ายบุคลากรผู้ให้การรักษาโรคเบาหวานระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการรักษาโรคเบาหวาน รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย
และช่วยสนับสนุนการส่งตัวผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล เพื่อให้กระบวนการรักษาโรคเบาหวานเป็นไป
ตามมาตรฐาน และ เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
โรคเบาหวาน