การประชุมวิชาการ
(Online)หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้
ชื่อการประชุม (Online)หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-014-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 30 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้มาใช้บริการในร้านขายยา โดยเฉพาะอาการท้องผูก ซึ่งพบได้ทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งนี้ยังพบการเกิดโรคท้องผูกในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยชรา วัยผู้ใหญ่ หรือเด็กเล็ก ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการเองมีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการและคำแนะนำในการรักษาตนเองให้หายจากโรค เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักถามและจำแนะกลุ่มอาการของโรคทางเดินอาหาร และแนะนำการรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ หลักการรักษาท้องผูกในเด็กที่เภสัชกรร้านขายยาต้องรู้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคท้องผูก (2) อุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคท้องผูกในผู้ป่วยเด็ก (3) แนวทางการรักษาโรคท้องผูก และกลุ่มยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง (4) การเลือกใช้ยารักษาโรคท้องผูกสำหรับผู้ป่วยเด็ก (5) การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอาการท้องผูก
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคท้องผูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงโรคท้องผูกในผู้ป่วยเด็ก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคท้องผูก และ การเลือกใช้ยารักษาโรคท้องผูกสำหรับผู้ป่วยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คำสำคัญ
โรคท้องผูก,การใช้ยารักษา,การดูแลสุขภาพและป้องกัน
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th