การประชุมวิชาการ
Next Level Protection: High Dose Vaccination from Theory to Real-World Experience
ชื่อการประชุม Next Level Protection: High Dose Vaccination from Theory to Real-World Experience
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-005-03-2567
สถานที่จัดการประชุม MS Team
วันที่จัดการประชุม 20 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัคซีนเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกันโรค และในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของหลายวัคซีน ดังนั้นเภสัชกรจำเป็นต้องมีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์ทราบข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับวัคซีน
คำสำคัญ
high dose vaccinnation
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์