การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการประจำปี 2567 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2024 “Evolution of Multidisciplinary Care”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการประจำปี 2567 Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital Conference 2024 “Evolution of Multidisciplinary Care”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-020-04-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 04 เม.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการพยาบาล และผู้ที่สนใจ onsite 150 คน online 1,000 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสถานการณ์ของระบบบริการสุขภาพมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการรักษาพยายาล เพื่อตอบสนองความซับซ้อนและความรุนแรงของปัญหาทางสุขภาพ จากปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนและวิธีการรักษาที่ทันสมัย ทำให้การจัดการบริการสุขภาพต้องอาศัยทีมของสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันมาทำงานร่วมกัน เพื่อให้มีการดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน แบบองค์รวม แก้ไขปัญหาร่วมกันโดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการและบรรยายกาศองค์กรในระยะยาว นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี

ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพนานานาชาติ ได้จัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนโลจิสติกส์และบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรองรับการโอน รพ.สต. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทราบถึงความต้องการให้การพัฒนาความรู้ทางวิชาการของบุคลากรด้านโลจิสติกส์สุขภาพโดยเฉพาะเภสัชกรที่ปฏิบัติการในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน...
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพ
คำสำคัญ
ระบบบริการสุขภาพ