การประชุมวิชาการ
รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิง ด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-013-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Crowne 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า ลุมพินีพาร์ค กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ร่วมกับบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด มีปรัชญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้เภสัชกรเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง “รับมืออย่างไรดี เมื่อมีปัญหา “มึนงง วิงเวียน” และ “ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงด้วยแผ่นแปะคุมกำเนิด” สำหรับเภสัชกรชุมชน” นับเป็นการส่งเสริมความรู้แก้เภสัชกรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค แนวทางการรักษา บทบาทของเภสัชกรชุมชน การให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการรักษา “มึนงง วิงเวียน” และ การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง อย่างเหมาะสม รวมทั้งการให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
มึนงง วิงเวียน, การใช้ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง, เภสัชกรชุมชน