การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Making
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ เรื่อง Health Economic Evaluation for Decision Making
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-021-06-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 05 -07 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย (ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.ศิลปากร) จำนวนประมาณ 60 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งกำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (value-based healthcare) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการด้านสุขภาพ (healthcare intervention) ใหม่ ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาดีกว่ามาตรการเดิม แต่กลับมีผลให้ต้นทุนการรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากระบบสุขภาพมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้นทุนทั้งระบบควรจะลดลง ดังนั้น คุณค่า (value) ที่แท้จริงในการดูแลสุขภาพก็คือ การมีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีและมีต้นทุนทั้งระบบต่ำ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (health technology assessment) จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินและตัดสินใจเลือกมาตรการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความจำกัดของงบประมาณทุกภาคส่วนในการนำเครื่องมือนี้มาใช้ ผู้สนใจจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น จึงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและคัดเลือกมาตรการด้านสุขภาพในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงไปถึงด้านเศรษฐศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการของการประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Pharmacoeconomics for Healthcare Intervention)
คำสำคัญ
การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ
วิธีสมัครการประชุม
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด Download เอกสารที่เกี่ยวข้องและสมัครที่ https://webs.pharmacy.cmu.ac.th/cpeconference