การประชุมวิชาการ
การพัฒนาระบบยาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9
ชื่อการประชุม การพัฒนาระบบยาในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและสารเสพติดสำหรับเภสัชกรโรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 9
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-005-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วันที่จัดการประชุม 02 -03 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ