การประชุมวิชาการ
สัมมนาวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ปี 2567 หลักการใช้ยาในผู้สูงยาอายุ (Principles of Geriatric Drug Therapy) 
ชื่อการประชุม สัมมนาวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ปี 2567 หลักการใช้ยาในผู้สูงยาอายุ (Principles of Geriatric Drug Therapy) 
สถาบันหลัก สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รหัสกิจกรรม 1016-2-000-001-05-2567
สถานที่จัดการประชุม Online (Zoom meeting)
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาทางการแพทย์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตั้งแต่เริ่มมีนโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. 2524 และปัจจุบันได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีปัจจัยด้านสรีรวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ที่เปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับวัยผู้ใหญ่ ด้วยเหตุที่เปลี่ยนไปดังกล่าวส่งผลให้ระดับยาบางชนิดสะสมในร่างกายของผู้สูงอายุมากขึ้น การตอบสนองต่อยาจึงเพิ่มขึ้นตามมาด้วย จนอาจก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ยาอาจก่อให้เกิดภาวะทุพลภาพ หรือเสียชีวิตได้
สมาคมผู้สูงอายุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Geriatrics Society) ได้มีการปรับปรุงรายการยาที่เสี่ยงให้เกิดการใช้ยาไม่สมเหตุผลในผู้สูงอายุฉบับล่าสุดเมื่อปี 2023 โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มยา ได้แก่ ยากลุ่ม antihistamine, anti-infective, cardiovascular and antithrombotic, central nervous system, endocrine, gastrointestinal, genitourinary และ pain medicines
เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จึงจำเป็นต้องทบทวนความรู้เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการทางสรีรวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ
2. สามารถเลือกยา ค้นหาปัญหาด้านยา และแก้ไขปัญหาด้านยาที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุได้
คำสำคัญ
Geriatrics, Medicine, Pharmacokinetics, Pharmacodynamics, Pharmacotherapy
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ https://cas.wu.ac.th/archives/26088