การประชุมวิชาการ
(Online)Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine
ชื่อการประชุม (Online)Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-015-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 11 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัว โดยเฉพาะไมเกรน พบได้บ่อยมากขึ้นเนื่องจากพฤติกรรมการทำงาน และปัจจัยกระตุ้นต่างๆ ทั้งนี้ยังรบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอีกด้วย เภสัชกรจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคไมเกรน อาการแสดงและปัจจัยกระตุ้น สามารถซักประวัติเพื่อกาสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นของแต่ละบุคคล ประเมินความรุนแรงของโรคและแนะแนวทางการรักษาได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งการแนะนำการปรับพฤติกรรม หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น และการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อป้องกันการเกิดไมเกรนซ้ำในอนาคต
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Naproxen: Act fast & Safe more for Migraine ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อาการปวดหัวไมเกรน อาการแสดงและสาเหตุของการเกิดโรค (2) ประเภทของไมเกรน และปัจจัยกระตุ้นอาการปวดไมเกรน (3) ประเมินความรุนแรงของโรคและแนะแนวทางการรักษา (4) กลุ่มยาในการรักษาไมเกรน บทบาทของ Naproxen ในการรักษา (5) คำแนะนำการปรับพฤติกรรม หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้น และการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อป้องกันการเกิดไมเกรน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดหัวไมเกรน อาการแสดงและสาเหตุของการเกิดโรค
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินความรุนแรงของโรคและแนะแนวทางการรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจบทบาทของ Naproxen ในการรักษาไมเกรน
4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการให้ คำแนะนำการปรับพฤติกรรม หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นเพื่อป้องกันการเกิดไมเกรนในอนาคต
คำสำคัญ
ปวดหัวไมเกรน ,สาเหตุของการเกิดโรค ,Naproxen
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th