การประชุมวิชาการ
(Online)Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment
ชื่อการประชุม (Online)Embracing the Current Medical Trends for GERD Treatment
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-016-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล :
ร้านขายยาเสมือนเป็นหน่วยบริการสุขภาพอันดับแรกที่สามารถดูแลผู้ป่วยให้ได้รับบริการด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย เนื่องจากมีการกระจายอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆ จึงสามารถเพิ่มการเข้าถึงยาของประชาชน พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาตนเอง และให้คำแนะนำไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม
โรคกรดไหลย้อน หมายถึง ภาวะที่เกิดจากสิ่งที่ย้อนจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหาร
โรคกรดไหลย้อน เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญ สามารถพบได้ในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ผู้ที่ดื่มสุรา ผู้ที่สูบบุรี่ สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็ง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ การใช้ยาบางชนิดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงได้ เช่น ยารักษาโรคกระดูกพรุนสูงบางชนิด ยาแก้โรคซึมเศร้า สำหรับในเด็กนั้นสามารถพบได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงเด็กโต
สมาคมประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว (ไทย) ได้ออกแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนในประเทศไทย พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผู้ป่วยจำนวนมากที่ประสบปัญหากรดไหลย้อนจะมาใช้บริการที่ร้านขายยา ที่สามารถให้การดูแลเบื้องต้น ด้วยการจ่ายยา และ/หรือให้คำแนะนำเบื้องต้นกับผู้ป่วย
การจัดสัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญ ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยกรดไหลย้อนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้ป่วย เป็นการยกระดับร้านขายยาของสมาชิกให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สังคมและชุมชน โดยอาศัยการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิชาการให้กับสมาชิกร้านขายยาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ร้านขายยามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อจัดการกับปัญหาสุขภาพต่างๆของประชาชน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1)เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความชำนาญ การให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ แก่ผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยา
2)เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3)เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมและสมเหตุผลในร้านขายยา
คำสำคัญ
https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=67-F14
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th