การประชุมวิชาการ
Challenges in influenza immunization
ชื่อการประชุม Challenges in influenza immunization
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-006-03-2567
สถานที่จัดการประชุม MS Team
วันที่จัดการประชุม 27 มี.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ไข้หวัดใหญ่ยังเป็นคงเป็นโรคติดเชื้อที่ก่อโรคได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำจะมีอาการมากกว่าประชาชนทั่วไป
การป้องกันสามารถทำได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการประกาศสายพันธุ๋ที่จะผลิตในแต่ละรุ่นจาก WHO และแนะนำให้ฉีดทุกปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและบุคคลากรทางการแพทย์มีความรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เป็นข้อมูลในปัจจุบัน
คำสำคัญ
influenza immunization
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์