การประชุมวิชาการ
อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ (การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย)
ชื่อการประชุม อบรมระยะสั้นทางการบริหารเภสัชกิจ (การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รหัสกิจกรรม 1009-2-000-005-05-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่จัดการประชุม 22 พ.ค. 2567 - 23 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริหารเภสัชกิจมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดเวลา การปฏิบัติต้องอาศัยความรู้และทักษะการบูรณาการเภสัชศาสตร์ร่วมกับศาสตร์สาขาอื่นในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและประชาชนให้สามารถเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเมื่อต้องการและมีการใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ตระหนักถึงความเป็นพลวัตของบทบาทเภสัชกรในการจัดการอุปสงค์และอุปทานด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่าเภสัชกรรมในระบบสุขภาพให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การบริการสุขภาพ รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้
เภสัชกรผู้ปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ดังกล่าวทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านบริหารเภสัชกิจอย่างต่อเนื่อง จักเป็นประโยชน์ให้ระบบยาและสุขภาพมีการพัฒนาไปอย่างมั่นคง เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมต่อไป
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายด้านยาและสุขภาพ (implementation and evaluation of pharmaceutical and health policy) มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของเภสัชกรในการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานเภสัชกรรมและระบบสุขภาพให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนให้มีความปลอดภัยในการใช้ยา ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ตลอดจนการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เภสัชกรจึงตต้องมีความรู้ ความสามารถในเรื่อง นโยบายด้านยาและสุขภาพ ระบบนิเวศในการนนโยบายสู่การปฏิบัติ และความซับซ้อนของการดำเนินงาน การสื่อสารนโยบาย การขับเคลื่อนและการต่อรอง
เชิงนโยบาย การวางแผนและการติดตาม และเครื่องมือประเมินผลนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การเสริมพลังแก่บุคลากรและประชาชน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารเภสัชกิจระยะสั้นนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมสถาบันหลักและสถาบันสมทบในการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารเภสัชกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญให้แก่เภสัชกรต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นด้านการบริหารเภสัชกิจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินนโยบายสำหรับเภสัชกร
2) เพื่อจัดประชุมวิชาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินนโยบายสำหรับเภสัชกร บุคลากรสุขภาพและผู้สนใจทั่วไป
3) เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนางานเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ
คำสำคัญ
การบริหารเภสัชกิจ นโยบาย การประเมินผลนโยบาย
วิธีสมัครการประชุม
https://pharmacy.msu.ac.th/th/?page_id=5817