การประชุมวิชาการ
(Online)Real-world management of scarring using topical silicone gel
ชื่อการประชุม (Online)Real-world management of scarring using topical silicone gel
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-017-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้มาใช้บริการในร้านขายยา การดูแลปัญหาของผิวหนังรวมถึงแผลบริเวณผิวหนังเป็นหนึ่งในบทบาทของเภสัชกรที่จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษา โดยเฉพาะการดูแลแผลเป็นที่ผิวหนังเป็นความท้าทายของเภสัชกรปฏิบัติการ ที่จะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในดูแลรักษาแผลเป็น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์การดูแลรักษาแผลเป็นมีหลากหลาย ทั้งแบบครีม ยาทา และแบบแผ่นเจลซิลิโคน เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับแผลที่ผิวหนัง และแผลเป็น สามารถซักถาม ประเมินความรุนแรงและเลือกผลิตภัณฑ์ในการรักษาที่เหมาะสม รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้การดูแลรักษาและดูแลผิวหนังอื่นๆ เพื่อป้องกันความรุนแรงทางด้วยผิวหนังอื่นๆ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Real-world management of scarring using topical silicone gel ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) แผลบริเวณผิวหนัง การประเมินความรุนแรง และแนวทางการรักษา (2) ลักษณะและประเภทของแผลเป็น ปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลเป็น (3) แนวทางการรักษาแผลเป็น และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาแผลเป็น (4) บทบาทของ Silicon Gel ต่อการรักษาแผลเป็น (5) แนวทางการรักษาและดูแลผิวหนังเพื่อประสิทธิภาพในการรักษา และการประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผลบริเวณผิวหนัง ลักษณะและประเภทของแผลเป็น และปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลเป็น
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาแผลเป็น และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลรักษาแผลเป็น
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจบทบาทของ Silicon Gel ต่อการรักษาแผลเป็น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับผู้ที่มาใช้บริการในร้านขายยา
คำสำคัญ
แผลเป็น,การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์,Silicon Gel
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th