การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2024 Optimizing Medication Safety: From Evidence-Based Medicine to Pharmacy Practice
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2024 Optimizing Medication Safety: From Evidence-Based Medicine to Pharmacy Practice
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-027-08-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 21 -23 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด)) โดยความร่วมมือ กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง ผู้ผ่านการอบรม สามารถเป็นผู้แนะนำการใช้ยาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยยังสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพ เภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทยจึงดำเนินการจัด ประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2024: Optimizing Medication Safety: From Evidence-Based Medicine to Pharmacy Practice โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบ ด้วยการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมุ่งเน้น ถึงการใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยเรียบเรียงเนื้อหาแบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนระบบยาใน โรงพยาบาล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูล ทั้งเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์ อันตรกิริยาระหว่างยา ข้อห้ามใช้ และข้อควร ระวังต่างๆ ทั้งประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยและข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อสามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม เพื่อเน้นให้เภสัชกร สามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลผู้ป่วย ในเวชปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย
2.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม ในแต่ละสาขา
คำสำคัญ
เภสัชบำบัด
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2591 9992 กด 7 วิทยาลัยเภสัชบำบัด