การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่องเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-022-03-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมแผน สิริเวชชะพันธ์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่จัดการประชุม 03 -05 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การรักษาด้วยยาจะต้องมีความปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม ในประเทศไทย พบอุบัติการณ์ แพ้ยาซ้ำ ร้อยละ 4.39 กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
และเป็นหลักประกันในการให้บริการด้านยาแก่ผู้ป่วย ในปัจจุบัน มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมากขึ้น ทั้งที่ใช้ในการเฝ้าระวัง และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการแพ้ยาที่สามารถตรวจได้จากสารพันธุกรรม เช่น การตรวจยีนแพ้ยา HLA-B*58:01 สำหรับยา allopurinol หรือ HLA-B*15:02 และยา carbamazepine ซึ่งยาทั้ง 2 ชนิดสามารถทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ทางผิวหนัง
ได้ทั้งแบบไม่รุนแรงและแบบรุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เภสัชกรจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในการนำข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์มาใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ยา ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาและการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา การนำความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์มาใช้ในการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะต่อตัวบุคคล
จากความสำคัญดังกล่าวภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จึงได้จัดทำการประชุมวิชาการ เรื่อง เภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาระบบเภสัชกรรมและยา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2567 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรม
1.ทราบแนวคิดพื้นฐานในงานทางด้านเภสัชพันธุศาสตร์ ภาวะพหุสัณฐานของยีนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา การเกิดพิษของยา อาการไม่พึงประสงค์จากยา
2.สามารถให้ข้อมูล คำปรึกษา ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แบบแม่นยำเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ. กันยรัตน์ คัจฉวารี หรือ ภญ. กิ่งกาญจน์ ภาณุมาศ งานพัฒนาระบบยาและศูนย์เภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เบอร์โทรศัพท์ 081-8673862 หรือ 095-8629097 E-mail: dis.phahol.hospital@gmail.com หรือ kinna07@gmail.com