การประชุมวิชาการ
โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
ชื่อการประชุม โครงการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบที่ 5)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-025-04-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่จัดการประชุม 01 มิ.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่สนใจ 4 คนต่อปี
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (adverse drug reaction: ADR) หมายถึง ปฏิกริยาที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาในขนาดปกติ เพื่อการป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษาโรค หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำงานของร่างกาย โดยไม่รวมปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด อุบัติเหตุ หรือจงใจใช้ยาเกินขนาด และผิดวิธี การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยและการดูแลรักษาส่งผลให้เกิดความพิการหรือหากเกิดความรุนแรงอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามีทั้งส่วนที่ป้องกันได้และส่วนที่ป้องกันไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบการป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วย
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้ยาและมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ซึ่งต้องอาศัยความรู้และทักษะรวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น หลักสูตรฯ นี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางในการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เภสัชกรมีหน้าที่ในการสืบค้น และวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุนในการให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เหมาะสมทั้งกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย
ด้วยความตระหนักในความสำคัญของบทบาทเภสัชกรในด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษได้เล็งเห็นความสำคัญของเภสัชกรที่จะต้องมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จึงได้ร่วมมือจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา) Certificate in Pharmacy (Adverse Drug Reaction Assessment and Monitoring) หลักสูตรภาคปฏิบัติ 16 สัปดาห์ โดยมีเนื้อหาทางทฤษฎีสอดแทรกตลอดระยะของการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ โดยความอนุเคราะห์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้กำหนดให้เภสัชกรฝึกปฏิบัติงาน ณ หน่วยวิชาการเภสัชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี หรือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่จะประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
วัตถุประสงค์
1.เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะเฉพาะทาง และมีความรู้ ความสามารถในการสืบค้น และวางแผนการแก้ไข ติดตาม และป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้
2.เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้ข้อมูลและการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องเหมาะสม และปลอดภัย มีการสื่อสารด้านความปลอดภัยจากการใช้ยาที่เหมาะสมทั้งกับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย
3.เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะที่จะประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและทำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา
คำสำคัญ