การประชุมวิชาการ
อบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 9
ชื่อการประชุม อบรมหลักสูตร “การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน” รุ่นที่ 9
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-028-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ LMS
วันที่จัดการประชุม 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา
เพื่อให้เภสัชกรชุมชน สามารถให้บริการการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ จึงจัดการอบรมหลักสูตร“การดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาโดยเภสัชกรชุมชน”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ซักประวัติเพื่อแยกอาการ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง
2.เลือกยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3.ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาและการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยได้
4.ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
วิธีสมัครการประชุม
สามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 591 9992 กด 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237 ไลน์ไอดี @sunee.l