การประชุมวิชาการ
อบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 9
ชื่อการประชุม อบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง” รุ่นที่ 9
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-029-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ LMS
วันที่จัดการประชุม 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนเกิดโรคตามมา อันนำมาสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มากขึ้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนในร้านยาในการเป็นหน่วยบริการที่ประชาชนเข้าถึงง่าย และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ ในการจ่ายยาคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และการคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ในร้านยาจึงจัดให้มีบริการดังกล่าวขึ้นในร้านยา และเพื่อให้เภสัชกรชุมชนสามารถให้บริการ การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพในร้านยาได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สภาเภสัชกรรมจึงจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ: การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง”ขึ้น โดยการอบรมนี้จะมีการประเมินผลและให้ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านการประเมินผลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ซักประวัติเพื่อเลือกยาคุมที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย
2.ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการใช้ยาคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉินและถุงยางอนามัยอย่างถูกต้อง
3.ติดตามการใช้ยาและจัดการปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วยได้
4.คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค ส่งต่อเมื่อมีความจำเป็นและให้คำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
วิธีสมัครการประชุม
สามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 591 9992 กด 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237 ไลน์ไอดี @sunee.l