การประชุมวิชาการ
อบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 8
ชื่อการประชุม อบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 8
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-030-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ LMS
วันที่จัดการประชุม 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การบริการเภสัชกรรมทางไกล (Tele pharmacy) คือ การบริบาลทางเภสัชกรรมและการบริการที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ รวมทั้งการส่งมอบเภสัชภัณฑ์โดยผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลไปยังผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ผู้ป่วยจะได้รับยาและการดูแลรักษาทางเภสัชกรรม ภายในสถานที่ที่ปลอดภัยและสะดวกต่อการเข้าถึง ซึ่งครอบคลุมไปถึง การให้คำปรึกษาด้านยา (patient counseling) การจำหน่ายยา (drug selling) การส่งมอบยา (dispensing) และการติดตามการรักษาและผลข้างเคียง (drug therapy monitoring) โดยเป้าหมายของเภสัชกรรมทางไกลมีดังนี้
1.เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดความเหลื่อมล้ำ และลดการรอคอยในการเข้าถึงบริการ สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการก้าวหน้าโดยขยายการบริการด้านเภสัชกรรมให้ครอบคลุมทางการบริการเภสัชกรรมทางไกล (Tele pharmacy) และ e-pharmacy/ e-platform
2.ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายโดยอ้อม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย เช่น ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายระหว่างการไปโรงพยาบาล ค่าเสียโอกาสในการได้รายได้จากการทำงาน
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกำลังคนในระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ
4.ผลักดันการพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขในการใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการแพทย์วิถีใหม่ (ดิจิทัล)
5.สนับสนุนมาตรการ social distancing (end-to-end) เพื่อควบคุมการระบาดของโรค มุ่งพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อเพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมทางไกล จึงมีความจำเป็นที่สภาเภสัชกรรมจะต้องพัฒนาให้เภสัชกรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ ดังนั้นสภาเภสัชกรรมจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการเภสัชกรรมทางไกล
2.เภสัชกรที่ให้บริการเภสัชกรรมทางไกล สามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่สามารถป้องกันและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2544 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อให้เภสัชกรสามารถให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้
คำสำคัญ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
วิธีสมัครการประชุม
สามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 591 9992 กด 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237 ไลน์ไอดี @sunee.l