การประชุมวิชาการ
อบรมหลักสูตร “HPV DNA Self sampling” รุ่นที่ 2
ชื่อการประชุม อบรมหลักสูตร “HPV DNA Self sampling” รุ่นที่ 2
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-031-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านระบบ LMS
วันที่จัดการประชุม 12 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
มะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อย ในปี พ.ศ.2560 พบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 5422 ราย ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกประมาณ 2300 ราย จากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เห็นชอบการปรับปรุงรายการบริการในสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเห็นชอบให้การตรวจ HPV DNA Test เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทดแทนการตรวจคัดกรองแบบดั่งเดิม (Pap smear) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของบริการตรวจคัดกรอง
เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมาก ร้านยาจึงเป็นที่พึ่งยามประชาชนมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยได้เป็นอย่างดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงบทบาทที่สำคัญของเภสัชกรชุมชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สภาเภสัชกรรม จึงจัดการอบรมหลักสูตร“HPV DNA Self sampling” ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรร้านยา สามารถให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งตรวจ ณ หน่วยบริการ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
1.ให้คำแนะนำในการเก็บตัวอย่าง HPV DNA test ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
3.ให้บริการและลงข้อมูลการส่งตรวจได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
วิธีสมัครการประชุม
สามารติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 591 9992 กด 4 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ หรือติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร 0816617237 ไลน์ไอดี @sunee.l