การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2024
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacotherapy of New Drugs 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-023-04-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านทางระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
วันที่จัดการประชุม 26 -28 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม ภาควิชาเภสัชวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ นักเภสัชวิทยาที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 20.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถหาความรู้หรือข้อมูลต่างๆ ของยาได้หลายแหล่ง เช่น ตำราหรือทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลจึงควรตามความก้าวหน้าดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย
ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมวิชาการภานใต้หัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2024 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เช่น กลไลการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง รวมถึงข้อมมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการนำมาใช้ทางคิลนิกตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ การประชุมครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยเป็นยาที่ใช้ในระบบต่างๆ เช่นยารักษาโรคติดเชื้อ ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์สามารถเลือกใช้ยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงเฝ้าติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการได้ดียิ่งขีึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ิยวกับยา ซึ่งอาจเป็นยาใหม่ หรือยาที่มีใช้มานานแต่มีข้อบ่งใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทงคลินิก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า https://wba.pmk.ac.th/ords/r/pcm/newdrugs/home หรือ Line ID: @newdrug