การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เรื่องยาและสารเสพติด: ยาเมทาโดน
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เรื่องยาและสารเสพติด: ยาเมทาโดน
สถาบันหลัก กรมการแพทย์
รหัสกิจกรรม 3004-2-000-003-05-2567
สถานที่จัดการประชุม สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
วันที่จัดการประชุม 23 -24 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านยาและสารเสพติด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เมทาโดนเป็นยาที่มีฤทธิ์เพื่อทดแทนสารฝิ่น และเฮโรอีน โดยออกฤทธิ์กับตัวรับโอปิออยด์ ในสมอง และจัดเป็นสารออกฤทธิ์แรง เมทาโนสามารถระงับอาการขาดยาที่เกิดจากการหยุดเสพเฮโรอีนได้ดี สะดวกในการให้ยา สามารถให้ยาโดยการรับประทานได้ เมทาโดนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 จำเป็นต้องมีการควบคุม กำกับให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ จัดหา การจำหน่ายและครอบครอง ของกองวัตถุเสพติด สำนักงานอาหารและยา เภสัชกรเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดังกล่าว ตลอดจนการเภสัชผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีการจ่ายเมทาโดนระยะยาวตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2565 จำเป็นต้องได้รับการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์กำหนด อย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลาที่เปิดบริการ ซึ่งเภสัชกรที่ปฏิบัติงานอาจขาดความมั่นใจ และองค์ความรู้ด้านยาและสารเสพติด โดยเฉพาะเมทาโดน ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค (6+1) มีบทบาทหน้าที่ในการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ยาและ สารเสพติดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในเขตบริการสุขภาพ จึงได้ร่วมมือกันในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเภสัชกร เรื่องยาและสารเสพติด: ยาเมทาโดน เพื่อให้เภสัชกรที่รับผิดชอบหน้าที่ในคลินิกเมทาโดน และเภสัชกรที่มีหน้าที่จ่ายยาเมทาโดนในสถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด เกิดการเรียนรู้ ความมั่นใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มพูนความเข้มแข็งในสมรรถนะเดิมเพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นและสะท้อนความชำนาญเฉพาะทางด้านยาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะความรู้ทางเภสัชบําบัดด้านยาและสารเสพติด
2. เพื่อให้เภสัชกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมเกี่ยวกับยาเมทาโดน
คำสำคัญ
เมทาโดน ยาและสารเสพติด
วิธีสมัครการประชุม
1. ลงทะเบียนผ่าน google form 2. ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่หน้าเว็บไซต์ของกองวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ http://dmta.dms.go.th/