การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม Health Products Regulation and Registration in Thailand: Landscape, Groundwork, and Challenges
ชื่อการประชุม โครงการอบรม Health Products Regulation and Registration in Thailand: Landscape, Groundwork, and Challenges
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-024-04-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 23 -24 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย นักวิจัย และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้ประกอบการ ที่มีความสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
จากหนึ่งในพันธกิจหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมกระตุ้นธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม เกิดผลงานวิจัยบูรณาการเชิงลึกและกว้าง เพิ่มนวัตกรรมหลักสูตรและการบูรณาการข้ามศาสตร์ ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งด้านยา อาหาร สมุนไพร เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงมีการควบคุมผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข แตกต่างตามความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดที่สำคัญหลายประการ
ดังนั้น บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด ภายใต้การบ่มเพาะคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอบรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้ทราบถึงวิธีการจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดที่สำคัญ แนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อน และหลังออกสู่ตลาด รวมถึงความคาดหวังของสังคม เพื่อเป็นการเอื้อให้กับงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆสามารถเริ่มต้นและดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ทองตลาด และส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านี้ ได้สามารถเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินการจดแจ้ง หรือขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมายและหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจในธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเตรียมข้อมูลสำหรับดำเนินการจดแจ้ง หรือขึ้นทะเบียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนด
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ : 061-2382299 E-mail : qbx.ptsc@gmail.com